Azzal, hogy folytatja a böngészést oldalunkon, elfogadja a sütik használatát.

×

Általános Szerződési Feltételek

Az UMUNDUM Kereskedelmi és Ssolgáltató Kft.
Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)
Hatályos 2017. július 1. napjától 

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 

1.1. A jelen általános szerződési feltételek alkalmazandók az UMUNDUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: a Társaság) és valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: a Megrendelő) által áruk eladása tárgyában kötött valamennyi szerződésre és az azzal kapcsolatos ajánlatra, megrendelésre és visszaigazolásra. A jelen általános szerződési feltételek valamennyi Megrendelővel létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

​​1.2. A megrendeléssel a Megrendelő elismeri, hogy a jelen általános szerződési feltételeket áttanulmányozta, és elfogadja azok kizárólagos alkalmazását a Társasággal fennálló, illetve később létesítendő valamennyi jogviszonyban. (A Megrendelő egyúttal lemond saját általános szerződési feltételeinek alkalmazásáról ezekben a jogviszonyokban.)

1.3. A Megrendelő által kezdeményezett eltérés a jelen általános szerződési feltételektől kizárólag akkor válik érvényessé, ha a Társaság mindenkori ügyvezetője azt írásban elfogadta.

1.4. A jelen általános szerződési feltételek kiegészítése kizárólag írásban, mindkét fél egybehangzó nyilatkozatával történhet.

 

2. Megrendelés 

2.1. A Társaság ajánlatai tájékoztató jellegűek, azokhoz a Társaság nincs kötve. A Megrendelő a Társaságnak megküldött megrendeléséhez kötve van. Az ajánlattól bármilyen lényegi szempontból eltérő tartalmú megrendelést a Társaság nem köteles elfogadni. A szerződés a megrendelésnek a Társaság általi írásbeli visszaigazolásával jön létre. A visszaigazoláson szereplő szállítási időpontot a Társaság a beszállítók teljesítésének függvényében tudja betartani.

2.2. A jelen általános szerződési feltételeken alapuló szerződés létrejöttével valamennyi, a Társaság és a Megrendelő által korábban kötött megállapodás hatályát veszti.

 

3. Árak, fizetési feltételek 

3.1. A Társaság által kibocsátott számlák fizetési határideje minden esetben az aktuális ajánlaton szerepel. A Társaság a számlát az áru átadásának időpontjában jogosult kiállítani. A fizetés az áru vételárának a Társaság számláján megjelölt bankszámlájára történő megérkezésekor, vagy készpénzben történő átadásakor minősül teljesítettnek. A fizetéssel kapcsolatos költségek, banki jutalékok a Megrendelőt terhelik. A Megrendelőt a Társasággal szemben visszatartási és beszámítási jog nem illeti meg. 

3.2. A Megrendelő fizetési késedelme súlyos szerződésszegésnek minősül. Ebben az esetben Társaságunknak jogában áll a folyó szállítások további indoklás nélküli leállítása, ill. a szállítás ajánlatban szereplő fizetési feltétel „előre fizetés”-re vagy „készpénzben történő fizetés”-re módosítani.

3.3. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő az esedékesség időpontjától kezdve a késedelem minden napjára a mindenkori jegybanki alapkamat +8% összegnek megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

3.4. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Társaságnak jogában áll a folyó szállításokat további indoklás nélkül leállítani, illetve az ajánlaton szereplő fizetési módot – amennyiben azon más szerepelt – “előre fizetésre” vagy “készpénzben történő fizetésre” változtatni. 

3.5. A Megrendelő a 3.2. - 3.4., pontok rendelkezéseit, valamint a késedelmi kötbérre vonatkozó fenti rendelkezéseket - azok szokásos szerződési gyakorlattól való esetleges lényeges eltérése esetén is - megrendelése közlésével kifejezetten elfogadja. 

 

4. Tulajdonjog-fenntartás 

4.1. Az áruk tulajdonjoga csak a vételár és a Társaság vételárhoz kapcsolódó egyéb járulékos követeléseinek teljes kiegyenlítésekor száll át a Megrendelőre. A tulajdonjog fenntartásának ideje alatt a Megrendelő nem rendelkezhet az áruval, azt nem idegenítetheti el, és semmilyen módon nem terhelheti meg. Súlyos szerződésszegés esetén a Társaság jogosult a tulajdonjog fenntartás alatt álló árut újra birtokba venni. Előzetes időpont-egyeztetés alapján a Megrendelő köteles biztosítani a telephelyén tárolt és még a Társaság tulajdonát képező árunak a Társaság által történő ellenőrzését. A Társaság ezen ellenőrzési joga gyakorlásának bármilyen módon történő akadályozása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

4.2. A jelen általános szerződési feltételeken alapuló szerződés aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a tulajdonjog fenntartásának ideje alatt a Társaság tulajdonában álló árut mégis harmadik személynek értékesítené, vagy annak javára megterhelné, a harmadik személlyel szemben fennálló vételár- és kamatkövetelését a Társaságra engedményezi. A Megrendelő köteles, a Társaság pedig jogosult az engedményezésről a harmadik személyt értesíteni. 

4.3. Amennyiben a tulajdonjog fenntartásának ideje alatt harmadik személy a Megrendelővel szemben fennálló követelése alapján az áruval szemben bármilyen igényt kíván érvényesíteni, a Megrendelő köteles a Társaságot haladéktalanul értesíteni, a Társaság jogainak megóvásához szükséges minden segítséget megadni, és minden ezzel kapcsolatos költséget megtéríteni. 

4.4. Amennyiben a Társaság tulajdonában álló áru feldolgozás útján valamely más dologgal egyesül, a Társaság az így létrejött dolgon tulajdonostársként tulajdont szerez, nem köteles azonban viselni a dolog fenntartásával járó költségeket, a dolog értékéből pedig teljes kártalanításra jogosult. (A Társaság igényt tarthat a dolog egészének tulajdonjogára, vagy tulajdonrésze átengedése fejében a dolog értékéből teljes kártalanításra jogosult

 

5. A szerződés teljesítése

5.1. A rendelés-visszaigazolásban szereplő szállítási határidő tájékoztató jellegű, kivéve ha annak kötelező jellegéről a felek írásban megállapodtak. A teljesítés időpontja afelek által előzetesen egyeztetett időpont.

5.2. Értesítés a teljesítésről
Ha a terméket a Megrendelő, vagy a Megrendelő megbízottja szállítja el, akkor a termék átadásának időpontjának egyeztetésekor megállapodnak az alkalmazott szállítóeszközben is. A Társaság megtagadhatja a szállítóeszköz megrakását abban az esetben, ha a szállítóeszköz megrakása a Társaság illetékes munkatársának megítélése szerint balesetveszélyes, ill. ha az áru rögzítése nem oldható meg szabályszerű és megnyugtató módon.
A Megrendelő, ill. a Megrendelő által megbízott fuvarozó köteles betartani a társaság telephelyén érvényes munkabiztonsági szabályokat.

5.3. Át nem vett áru
Amennyiben a Megrendelő az átvételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a Társaság jogosult a terméket felelős őrzésbe venni. A felelős őrzés díja naponta a termék visszaigazolás szerinti árának 0,1 %-a, mely összeg az áruszámlán külön tételként szerepel.
Ha a Megrendelő a terméket az egyeztetett időponttól számítva 8 napon belül nem veszi át, és késedelmét írásban, megfelelő indokkal nem menti ki, akkor a Társaság úgy tekintheti, hogy a Megrendelő a szerződéstől jogellenesen elállt.

 

6. Minőségi és mennyiségi vizsgálat, reklamáció

6.1. A Megrendelő, ill. a Megrendelő megbízottja köteles az árut átvételkor bruttó súly és darabszám tekintetében átvenni, és az átvételt a szállítólevélen vagy fuvarlevélen igazolni. Kifogás vagy eltérés esetén a Megrendelő köteles az eltérésről jegyzőkönyvet felvenni, melyet a Társaság, ill. a fuvarozó képviselőjének alá kell írnia. Ezt a jegyzőkönyvet a Megrendelőnek haladéktalanul továbbítania kell a Társaság részére. A fentiek elmulasztása esetén a Megrendelő nem jogosult arra, hogy szavatossági, ill. kártérítési igényét érvényesítse.
A leszállított áru hiányos voltára hivatkozva az áru átvétele nem tagadható meg.

6.2. Az áru minőségét és nettó mennyiségét a Megrendelő köteles az átvétel után haladéktalanul, de legkésőbb az tvételtől számított 8 napon belül megvizsgálni, és kifogás esetén Társaságunkat haladéktalanul, részletes indoklás és dokumentáció mellékelésével értesíteni.

6.3. Az áru elfogadottnak minősül, ha a Megrendelő a 6.2 pont szerint kifogásolás lehetőségével nem él. Az áru elfogadottnak minősül akkor is, ha azt a Megrendelő részben vagy egészben felhasználta, vagy ha vizsgálat nélkül harmadik fél részére továbbküldte, és a Megrendelő általi megvizsgálásra nyitva álló határidő eltelt.

6.4. A minőségi reklamáció minimális kellékei a következők:
- szállítólevél száma
- a hibás termék anyaga, mérete, cikkszáma
- a termék vizsgálatát igazoló jegyzőkönyv és hozzá tartozó fényképfelvételek

6.5 A Társaság nem fogadja el a reklamációs igényt, ha
- a reklamációval érintett termék kétséget kizáró beazonosítása nem lehetséges,
- a Megrendelő nem teszi lehetővé a reklamációval érintett termék vizsgálatát,
- a termék nem felel meg a Megrendelő speciális, a gyártással vagy a felhasználással kapcsolatos igényeinek, kivéve, ha ezt a Megrendelő előzetesen írásban jelezte,
- a reklamációval érintett termék a szállításkori állapothoz képest átalakításra vagy megmunkálásra került, kivéve, ha ehhez a Társaság írásban hozzájárult.

 

7. Szavatosság

7.1. A Társaság által forgalmazott termékek minőségi jellemzői tekintetében szavatossági kötelezettség kizárólag a székhelyén található minták, valamint a Társaság honlapján megtalálható katalógusok és adatlapok szerint áll fenn.

7.2 Hibás áru esetén a Megrendelő elsősorban kijavításra, és – amennyiben a javítás nem lehetséges – az áru cseréjére tarthat igényt.

7.3 Az áru cseréjén túlmenően Társaságunk csak azon károkért felel, melyek a Társaság felelősségi körében szándékos magatartására vezethető vissza, ill. a hibás áru az életet vagy a testi épséget veszélyeztette

 

8. Alkalmazott jog, a jogviták rendezése

​8.1. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, külösönsen pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései érvényesek.

8.2. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése értelmezhetetlenné, érvénytelenné, vagy teljesíthetetlenné válna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

8.3. A jelen ÁSZF-ből  esetleg eredő jogvitákat a felek elsősorban a kölcsönös jó szándék jegyében, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez a rendezés nem járna eredménnyel, akkor a Társaság székhelye szerinti bíróság az illetékes.

 

10. Értesítések

10.1 A szerződéssel kapcsolatos minden értesítést igazolható módon, írásban, tértivevényes levél, vagy e-mail útján kell a másik fél részére az ajánlatban, illetve a megrendelésben, illetve a visszaigazolásban írásban megadott címére megküldeni.

​10.2 A Megrendelő köteles a szerződés hatálya alatt a Társaságunkat az elérhetőségét érintő
mindennemű változásról értesíteni. Amennyiben az értesítés elmarad, úgy az értesítés közöltnek
tekintendő, amennyiben a legutóbbi ismert elérhetőségre került a Társaságunk részéről megküldésre.